Polityka prywatności

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

APC Instytut Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146C (2 piętro), 02-305 Warszawa 

2. KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem:
.

3. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

Użytkownicy korzystający ze Strony Internetowej Administratora pozostają anonimowi. Informacje zawarte w logach systemowych są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją serwera. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do korzystania z tych informacji na potrzeby związane ze zbieraniem statystycznych informacji demograficznych.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera Użytkownika lub na innym urządzeniu, z którego korzysta. Strona Internetowa Administratora przechowuje pliki cookies w celu:

  • lepszego dopasowania Strony Internetowej do potrzeb Użytkowników,
  • tworzenia statystyk oglądalności.

Prócz tego monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics rejestrującego zachowania użytkownika na stronie.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

  • sesyjne – pliki tymczasowe, które po zamknięciu Strony Internetowej są usuwane;
  • stałe – przechowywane na komputerze przez czas określony w parametrach lub do czasu usunięcia ich przez Użytkownika.

To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta. Użytkownik może całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall, może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ZACHOWANIE POUFNOŚCI

Wszystkie dane o użytkownikach uzyskane przez Administratora za pośrednictwem Strony Internetowej www.apcinstytut.pl są przechowywane i przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami polskiego prawa.

5. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Strona Internetowa Administratora może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Po przejściu na daną stronę najlepiej zapoznać się z jej Polityką Prywatności.

Privacy policy

1. PERSONAL DATA ADMINISTRATOR

APC Instytut Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 146C (2nd floor), 02-305 Warsaw 

2. CONTACT REGARDING DATA PROTECTION

In all matters related to data protection, please contact us at:
.

3. INFORMATION ABOUT COOKIES

Users using the Administrator’s Website remain anonymous. The information contained in system logs is used by the Administrator for technical purposes related to server administration. Moreover, the Administrator reserves the right to use this information for the purpose of gathering statistical demographic information.

The Internet browser can store cookies on the User’s computer disk or on other device used by the User. The Administrator’s Website stores cookies in order to:

  • better adjusting the Website to the Users’ needs,
  • create viewing statistics.

In addition, we monitor user information using Google Analytics, a tool that records user behaviour on the website.

We use two types of cookies:

  • session files – temporary files which are deleted after the Website is closed;
  • permanent – stored on the computer for the time specified in the parameters or until deleted by the User.

It is the User who decides whether he wants the cookies to be saved on his computer or any other device he uses. The User can completely disable cookies in the options of their browser or by selecting the appropriate option in Firewall programs.

4. PROTECTION OF PERSONAL DATA AND CONFIDENTIALITY

All user data obtained by the Administrator through the www.apcinstytut.pl website is stored and processed in a manner that ensures its security, in accordance with the provisions of the Polish law.

5. LINKS TO OTHER WEBSITES

The Administrator’s website may contain links to other websites. We cannot be held responsible for the privacy practices of those sites. After visiting a given website, it is best to read its Privacy Policy.