Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest APC Instytut Sp. z o.o. (dalej APC Instytut).

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych, prosimy o kontakt pod adresem: rodo@apcinstytut.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i załatwienia sprawy oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prowadzeniu korespondencji z interesantami i załatwieniu zgłaszanych przez nich spraw.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz APC Instytut usługi związane z realizacją ww. celów, w tym przede wszystkim dostawcy systemów informatycznych oraz podmioty świadczące usługi niezbędne do obsługi zgłoszonej sprawy.

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji i załatwienia sprawy. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez APC Instytut.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody to także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. W razie niepodania danych osobowych, niemożliwe będzie prowadzenie z Panią/Panem korespondencji i obsługa zapytania.

9. Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na adres mail wskazany wyżej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją.